Annonsörer

Tollarp - mitt i naturen

Dämmet i Vramsån i Tollarp.Tollarps byalag är emot en rivning av dämmen och kvarnar i Vramsån.

Det är viktigt att framhålla att det inte bara är det kommunalägda dämmet vid sporthallen som hotas av rivning, utan alla dämmen längs Vramsån står under rivningshot.

Detta kommer att innebära att de vattenspeglar som vi ser från bron vid Kungsvägen kommer att försvinna. Ån blir betydligt smalare och stora delar av området kommer att växa igen.

Byalaget har upprepade gånger påtalat vikten av att bevara dessa kultur- och naturmiljöer för kommunen, i remissvar på landsbygdsprogram, miljömål och naturvårdsprogram läs byalaget remissar

Vi har även vid möten med Länsstyrelsen, kommunens tjänstemän och politiker tydligt framhållit denna ståndpunkt.

Tollarps byalag har tillsammans med Vramsåns vänner och sakägarna bildat en arbetsgrupp för att förhindra en rivning av dämmena. Läs byalagets insändare i Kristianstadsbladet 2015-09-30 här

Anders Edring, ordförande Tollarps byalag.